Overslaan en naar de inhoud gaan

Algemene voorwaarden

Welkom bij Espunda!

Onze website Espunda (hierna te noemen: “Espunda”) is een uiting en wordt aangeboden door Hestiareal S.L., (hierna te noemen: “Hestaireal”). Ons kantoor is gevestigd op Calle Estados Unidos de América 2 03730 Jávea, Alicante en ingeschreven bij el Registro Mercantil de Alicante (de Spaanse KVK te Alicante) met het nummer Tomo 4145 Libro 0 Folio 86 Sección 8 Hoja A-161281 Inscripción 1.

Onze site is een platform waar wij als Espunda onze diensten en producten op promoten maar ook een platform waar aanbieders van vakantiewoningen deze ter verhuur aanbieden middels advertenties aan bezoekers van de website. Espunda is en wordt geen contractpartij bij de overeenkomst tot huur van een vakantiewoning welke mogelijk tussen een verhuurder / eigenaar en een bezoeker / huurder van de website tot stand komt. De bezoeker van de website (hierna: “bezoeker”), welke ingaat op de offerte van een door verhuurder aangeboden woning en/of overgaat tot huren van een aangeboden woning, wordt hierna aangeduid als  huurder of bezoeker. Bezoekers , dit zijn huurder(s), verhuurder(s) en overige bezoekers van onze website worden tezamen aangeduid als gebruiker(s).

Door de website te bezoeken verklaart u zich akkoord met deze Algemene Voorwaarden (hierna: “Algemene Voorwaarden"), privacy statement en cookiebeleid. Ons advies is om deze algemene voorwaarden goed door te lezen.

Indien u vragen heeft over onze algemene voorwaarden, cookiebeleid of privacy statement kunt u contact met ons opnemen via ons contactformulier.

Toelichting op onze Algemene Voorwaarden:

Onze Algemene Voorwaarden bestaan uit 3 onderwerpen:
Onderdeel 1 algemeen deel van toepassing op Gebruikers;
Onderdeel 2 voorwaarden voor Huurders in aanvulling op onderdeel 1;
Onderdeel 3 voorwaarden voor Verhuurders in aanvulling op onderdeel 1;
Onderdeel 4 voorwaarden voor overige bezoekers in aanvulling op onderdeel;

Onderwerp 1: Algemene deel wat van toepassing is op Gebruikers

1. Ingangsdatum en tussentijdse wijziging:

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elke / iedere gebruiker van onze website en de op alle door Espunda aangeboden diensten. De ingangsdatum van deze voorwaarden is 1 september 2018.


Espunda zal er voor zorgdragen dat de laatst bekende versie altijd ter beschikking staat op onze website. Hierdoor weet u precies welke algemene voorwaarden voor u van toepassing zijn. 

2. Privacybeleid

Voor Espunda geldt ook het vernieuwde privacy beleid zoals deze is ingegaan per 25 mei 2018. Wij vinden uw privacy namelijk heel belangrijk. In ons Privacybeleid, welke beschikbaar is op onze website, wordt uitgelegd hoe Espunda uw privacy beschermd wanneer u onze website bezoekt en gebruikt. Tevens leggen wij u uit op welke wijze Espunda omgaat met persoonlijke gegevens.

3. Werking website

Wij besteden zeer veel aandacht en zorg aan onze website om deze zo foutloos en optimaal te laten functioneren. Daar doen wij al het mogelijke voor om dit te realiseren. Helaas zijn wij voor een aantal delen van onze diensten / onderdelen van onze website afhankelijk van derden, namelijk de verhuurders. Doordat verhuurders zelf content plaatsen kan Espunda niet garanderen dat de website storingsvrij zal functioneren dan wel altijd bereikbaar is. Doordat derden content plaatsen kunnen wij u niet garanderen dat alle informatie op de website juist is. U mag van ons verwachten dat wij er alles aan doen binnen de grenzen van onze mogelijkheden om te zorgen voor bereikbaarheid en het tonen van correcte informatie.

4. Beperking aansprakelijkheid en vrijwaring

Espunda heeft de hosting van de website uitbesteed aan derden. Deze partij draagt zorg voor het hosten en de bereikbaarheid van de website. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade als gevolg van welke uitval, defect of storingen dan ook aan de website. Onze partners en Espunda zullen er zorg voor dragen om de eventuele problemen die zijn ontstaan rondom de website zo spoedig mogelijk te laten verhelpen.

Wij zijn niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan door gebruik van de website door Gebruikers.

Voor zover wettelijk toegestaan is, sluiten wij aansprakelijkheid die een gebruiker claimt uit voor alle schade die de gebruiker lijdt door:
(i) gebruik van de diensten van de website of andere diensten van Espunda;
(ii) het niet of niet veilig beschikbaar zijn van de website of delen daarvan;
(iii) verkeerde of onjuiste informatie op de website;

Mochten wij om wat voor reden dan ook toch aansprakelijk zijn of gesteld worden, dan is onze aansprakelijkheid beperkt tot:

  • Indien het een huurder betreft een maximale vordering tot een bedrag van de betaalde losse weekprijs voor de betreffende accommodatie. De losse weekprijs is de prijs zonder extra kosten en toeslagen.
  • Indien het een verhuurder betreft een maximale vordering tot een bedrag van de betaalde losse weekprijs voor de betreffende accommodatie. De losse weekprijs is de prijs zonder extra kosten en toeslagen.
  • Ingeval van derden ( dus anderen dan een huurder of verhuurder ), een vordering van een gebruiker dan geldt een maximaal bedrag van € 200,00.

Gebruikers vrijwaren Espunda voor aanspraken van derden met betrekking tot enigerlei schade, waaronder meer – doch niet uitsluitend – juridische kosten, geleden door het aangaan van een overeenkomst tussen Huurder en Verhuurder en of het gebruik maken van de website.

5. Ongeoorloofd gebruik van de website

De inhoud van de website bestaat onder meer uit een databank met een wisselend aanbod van vakantieaccommodaties (hierna te noemen: “Databank”). De eigenaar van de accommodatie is de eigenaar van zijn eigen data. De eigenaar van de data dient zelf zijn datarechten te beschermen en stelt de volledige data van de accommodatie ter beschikking aan Espunda. Espunda is dan ook niet aansprakelijk indien deze data door derden ongeoorloofd zal worden gebruikt.

Doordat de verhuurder zelf de foto’s, video’s, teksten en andere auteursrechtelijke en beschermde gegevens ( ‘Content” ) aan Espunda in licentie heeft gegeven heeft Espunda het recht deze op de site te plaatsen. De Content is auteursrechtelijk beschermd.

Het is gebruikers niet toegestaan behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van Espunda om de website, onderdelen van de website, de databank of content te:

  • kopiëren, opslaan, reproduceren, verveelvoudigen en/of openbaar maken;
  • het verzamelen van persoonsgegevens;
  • het benaderen van andere Gebruikers voor het aanbieden van dezelfde of andere producten en of diensten.

6. Uitleg Algemene Voorwaarden en toepassing

Zodra en indien er onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden dan dient de uitleg plaats te vinden naar de feitelijke bedoeling van deze bepalingen.

Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze Algemene Voorwaarden is geregeld, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de bedoeling en strekking van deze Algemene Voorwaarden.

Indien één of meer van de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Espunda in strijd zijn met enig toepasselijk dwingend rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Espunda vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling. In het geval door een rechterlijke uitspraak een of meer bepalingen van deze Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk ongeldig wordt verklaard, dan laat dit de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden onverlet.

7. Overdracht aan derden

Espunda is gerechtigd om rechten en verplichtingen betreffende de aangeboden diensten door  Espunda, onder andere de website, over te dragen aan derden en derden deze diensten te laten uitvoeren en aanbieden.

8. Overmacht

In geval van overmacht heeft Espunda het recht om de onverminderd de overige toekomende rechten, de uitvoering en haar diensten van de overeenkomst op te schorten, dan wel zonder rechterlijke tussenkomst  de overeenkomst te ontbinden, zulks door Gebruikers dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Espunda gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

Onder overmacht zal worden verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Espunda kan worden toegerekend, omdat deze niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

9. Misbruik, toepasselijk recht en geschillen

Het is de verhuurder niet toegestaan om de website te gebruiken voor zaken zoals, onrechtmatige, immorele en strafbare gedragingen. Tegen misbruik van de website zal Espunda optreden.

Op alle rechtsbetrekkingen en deze algemene voorwaarden is uitsluitend het Spaans recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt hiermee uitgesloten. Alle geschillen die hieruit voortvloeien zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement in Denia.

Onderdeel 2 Voorwaarden voor Huurders

Deze voorwaarden gelden in aanvulling op de voorwaarden van Onderdeel I van deze Algemene voorwaarden.

10. Ingaan op aanbod van Verhuurder

Espunda zal nooit partij worden van de overeenkomst die u sluit of wenst te sluiten met de verhuurder van de accommodatie. Een overeenkomst met de verhuurder van de accommodatie dient u zélf te sluiten. De verhuurder zal u een op eigen initiatief een huurovereenkomst doen toekomen. Espunda zorgt alleen maar voor de verzending van uw boekingsaanvraag en heeft verder geen enkele inzage, kennis, invloed of bemoeienis met de eventuele verhuurtransactie en betaling zoals die al dan niet vervolgens tot stand komt tussen huurder en verhuurder. Doordat wij alleen maar geregistreerde accommodaties tonen zijn alle eigenaren / verhuurders traceerbaar.

11. Aangeboden informatie op de Website

Espunda zal er alles aan doen om ervoor te zorgen dat de door Verhuurders verschafte informatie op de Espunda website over de aangeboden accommodatie juist is. Indien Espunda het idee heeft of aanleiding ziet dat de verschafte informatie niet juist is zal Espunda de verhuurder contacten.

Espunda kan evenwel niet 100% garanderen dat de informatie op de site te allen tijde juist en betrouwbaar is, aangezien deze informatie door de verhuurder is aan geleverd. Wij kunnen dan ook op een enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade, direct of indirect, voortvloeiende uit het gebruik van de informatie op de site.

Espunda kan en wil geen fysieke controle uitvoeren op de kwaliteit, juistheid en volledigheid  van de aangeboden accommodatie. De accommodatie dient wel een verhuurvergunning te bezitten.

Tevens kan Espunda u niet garanderen dat de accommodatie die door verhuurders op de website worden aangeboden voldoet aan uw verwachtingspatroon.

12. Boekingsaanvraag

Onder “Boekingsaanvraag” wordt het volgende verstaan: een potentiële huurder verstuurt een verzoek aan Espunda waarna Espunda de beschikbaarheid checkt. Indien de accommodatie beschikbaar is zal Espunda de boeking plaatsen. De verhuurder dient vanaf het gekozen platform binnen 48 uur na verzending te reageren en de aanvraag te accepteren. Indien de kalender niet up to date is en de aanvraag niet kan worden gehonoreerd zal Espunda de annuleringskosten van € 50,00 aan de verhuurder in rekening brengen.

13. Klachten

Indien u een klacht heeft over onze dienstverlening, dan kunt u uw klacht kenbaar maken per via ons contactformulier. Een eventuele klacht dient, na constatering, binnen 4 weken te worden ingediend. Espunda zal uw goed gemotiveerde klacht bevestigen en binnen 14 dagen reageren. Mocht het onverhoopt niet mogelijk zijn binnen 14 dagen te reageren dan zal Espunda u hiervan op de hoogte stellen per e mail. In deze mail informeren wij u dan direct op welke termijn wij wel kunnen reageren.

Onderdeel 3 Voorwaarden voor Verhuurders

Deze voorwaarden gelden in aanvulling op de voorwaarden van Onderdeel I van deze Algemene voorwaarden.

14. Bemiddelings- en annuleringskosten

Onze tarieven voor bemiddeling zijn onderling afgesproken en terug te vinden in uw persoonlijke overeenkomst.

Indien de verhuurder, nadat Espunda een optie heeft geplaatst, het object verhuurt aan derden, blokkeert voor eigen gebruik of het object voor reparatie werkzaamheden uit de verhuur haalt en daarmee de optie niet respecteert, zal Espunda een factuur sturen ter hoogte van de normale commissie welke van toepassing zou zijn op de in optie gegeven periode.

In het Boekingsverzoek ontvangt de verhuurder alle door de Huurder ingevulde gegevens. De boeking fee zoals hierboven omschreven zal ten allen tijden in rekening worden gebracht ongeacht of de boekingsaanvraag door verhuurder geaccepteerd of afgewezen wordt, dan wel verloopt. Het is de verantwoordelijkheid dat de kalender accuraat bijgehouden zal worden om een getrouw beeld van beschikbaarheid van de accommodatie aan Espunda te tonen.

Mocht een Boekingsaanvraag geannuleerd worden of een uiteindelijke boeking door omstandigheden door een reden buiten de Verhuurder om, dan dient de Verhuurder dit binnen 5 dagen na de annulering schriftelijk per email aan ons te melden.Op het moment dat de Verhuurder met bewijsmateriaal (bijvoorbeeld een e-mail van de huurder) kan aantonen dat de schuld niet bij de Verhuurder ligt en binnen 5 dagen melding hiervan heeft gemaakt via bovenstaand e mailadres, zal Espunda de in rekening gebrachte boeking fee crediteren.

* Bovengenoemde prijzen en commissies zijn inclusief btw.

15. Opdracht, opzegging en betaling

Bij afsluiting van de in het vorige artikel genoemde abonnementen komt er een overeenkomst van opdracht tot stand tussen Verhuurder en Espunda. Deze overeenkomst van opdracht bestaat uit het plaatsen van het particuliere vakantiehuis op de Espunda verhuursite. De overeenkomsten worden separaat opgemaakt en ondertekend door de verhuurder en Espunda. Het contract heeft een looptijd van 1 jaar, opzegging 1 maand voor einde looptijd, waarbij deze stilzwijgend zal worden verlengd na het eerste jaar, waarbij beide partijen het recht hebben de overeenkomst te ontbinden met inachtneming van 1 maand opzegtermijn. 

Indien de verhuurder op een gewenst moment de overeenkomst wenst te ontbinden, dient verhuurder dit per email kenbaar te maken via email. Een bevestiging van deze opzegging zal per reply naar verhuurder worden verzonden. Na ontvangst van de reply van Espunda is de opzegging definitief. De overeenkomst kan alleen worden ontbonden indien de verhuurder geen verschuldigde bedragen meer heeft te voldoen aan Espunda.

Zodra de verhuurder 1 van de in artikel 16 bedoelde abonnementen afsluit dan verleent Verhuurder een onherroepelijke, wereldwijde licentie, voor onbepaalde tijd aan Micazu tot gebruik van de door Verhuurder op de Website geplaatste afbeeldingen, video’s en teksten (“de Content”) welke betrekking hebben op de door Verhuurder aangeboden vakantieaccommodatie. Deze licentie duurt voort ook na beëindiging van de overeenkomst van opdracht tussen Verhuurder en Micazu alsmede door opzegging door Verhuurder van de overeenkomst van opdracht met Micazu. Verhuurder blijft te allen tijde verantwoordelijk voor de door deze geplaatste Content. Verhuurder dient te allen tijde zelf zorg te dragen voor back-up van de geplaatste content.

16. Prijzen en betalingscondities

Espunda zal na het totstandkomen van een boeking een factuur sturen. De kosten van onze dienstverlening zijn terug te vinden op onze website https://espunda.com/nl/tarieven . De factuur van de commissie zal door Espunda worden verzonden aan verhuurder.

Espunda is gerechtigd de tarieven te wijzigen. Deze wijzigingen worden per e-mail of schriftelijk bekendgemaakt en treden 14 dagen na bekendmaking in werking. 

17. Opschorting / verwijderen van website

Espunda kan de bemiddeling opschorten zodra openstaande facturen nog niet zijn betaald. Het gevolg kan zijn dat de accommodatie van de site zal worden verwijderd zonder verdere opgave van reden. Indien de betalingen uitblijven zal Espunda de afwikkeling uitbesteden aan derden. De extra kosten hiervoor zijn voor rekening van verhuurder / eigenaar. 

Zodra en zolang de Verhuurder een openstaande factuur, voor zover opeisbaar, niet voldoet, dan wel anderszins in verzuim is met de op Verhuurder rustende verplichtingen als opgenomen in deze voorwaarden of anderszins, is Micazu gerechtigd nakoming van haar verplichtingen en daarmee de uitvoering van de overeenkomst op te schorten waaronder het op de Website offline plaatsen van de door Verhuurder aangeboden accommodatie. De betalingsverplichting van Verhuurder blijft in stand wanneer Micazu gebruik maakt van haar recht tot opschorting van haar verplichtingen.

18. Verstrekking gegevens

Alle gegevens waarvan Espunda aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de eigenaar / verhuurder redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn, dienen tijdig aan Espunda te worden verstrekt. Indien bovenstaande niet of niet tijdig aan Espunda is verstrekt heeft Espunda het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten. Indien hieruit schade en/of extra kosten voortvloeien, zal Espunda de daadwerkelijke kosten in rekening brengen bij verhuurder.

Espunda is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook doordat Espunda de onjuiste en/of  niet volledige gegevens heeft gebruikt welke door eigenaar / verhuurder zijn verstrekt.
Bij totstandkoming van een overeenkomst tussen verhuurder en huurder dient de verhuurder te beschikken over een werkend e mailadres.

Espunda verwacht dat verhuurder zeer frequent checkt of het emailadres nog werkt en checkt of er mails in de mailboxen zitten inclusief de Spam box.

Indien Espunda aanleiding ziet of heeft om nadere informatie inzake de verhuurder en zijn accommodatie, dient de verhuurder tot op zekere hoogte en rederlijke wijs aan mee te werken.

19. Regels voor het plaatsen van een advertentie

De Espunda verhuursite is uitsluitend en uitdrukkelijk bestemd voor particuliere eigenaren van vakantiehuizen, die hun vakantiehuis willen aanbieden en verhuren. Espunda wil graag om deze manier van werken te behouden die door de eigenaar volledig, liefst zo uitgebreid mogelijk en met zorg, zijn beschreven, maken wij u attent op de navolgende regels:

Espunda wijst de verhuurder erop dat alle teksten, foto’s en overig beeldmateriaal een juist en helder beeld moeten geven van de accommodatie en de verhuurder, deze info direct verband houden met de accommodatie, en mogen dan ook niet onjuist of misleidend zijn. Alle teksten en beeldmateriaal moeten vrij zijn van welke vorm dan ook inzake auteursrecht en andere licenties. Het gebruik van eigen materiaal is een uitdrukkelijke wens van Espunda. De verhuurder dient Espunda te vrijwaren voor enige schade, de daadwerkelijke kosten van het voeren van verweer van Espunda en verdere schade daaronder mede begrepen, voortvloeiende uit het onbevoegd gebruik van foto’s, afbeeldingen, teksten of video’s, welke Verhuurder heeft geplaatst of heeft doen plaatsen op de Espunda website

Espunda wil een waarheidsgetrouw beeld kunnen vormen van de beschikbaarheid van de betreffende accommodatie. Het is dan ook de verplichting van de verhuurder de kalender up to date te houden. Indien dit niet het geval is en er schade ontstaat zal Espunda deze schade verhalen op de verhuurder. Deze schade kan niet groter zijn dan de boeking fee die voor deze specifieke boeking van toepassing zou zijn geweest.

Onderdeel 4 voorwaarden voor overige bezoekers 

Deze voorwaarden gelden in aanvulling op de voorwaarden van Onderdeel I van deze Algemene voorwaarden.

20. Overige bezoekers

Zolang de bezoeker op geen enkele wijze een zakelijke overeenkomst is aangegaan met Espunda is deze vrij om over onze website te surfen. Espunda heeft hiervoor een cookiebeleid en privacy statement opgesteld die u terug kan vinden op https://espunda.com/nl/privacy en https://espunda.com/nl/cookiebeleid  Zodra er een zakelijke overeenkomst zal worden gesloten worden hiervoor contracten gebruikt ter bevestiging van deze zakelijke overeenkomst.